ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-267141 อีเมล : info@obtsalaloy.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารรับชำระภาษี
facebook
ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 16 มี.ค. 2565
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256116 มี.ค. 2565
3พระราชบัญญัติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 254615 มี.ค. 2565
4พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.256215 มี.ค. 2565
5พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.256215 มี.ค. 2565
6พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.254715 มี.ค. 2565
7พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2560)15 มี.ค. 2565
8พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254215 มี.ค. 2565
9พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256015 มี.ค. 2565
10พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253715 มี.ค. 2565
11พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256015 มี.ค. 2565
12พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254215 มี.ค. 2565
13พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254215 มี.ค. 2565
14พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250015 มี.ค. 2565
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256215 มี.ค. 2565
16พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255615 มี.ค. 2565
17พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253715 มี.ค. 2565
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256115 มี.ค. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,288
เดือนที่แล้ว
1,781
ปีนี้
8,271
ปีที่แล้ว
12,050
ทั้งหมด
27,688
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
11/06/2564 28 87 2,288 1,781 8,271 12,050 27,688 44.200.112.172