ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-267141 อีเมล : info@obtsalaloy.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารรับชำระภาษี
facebook
1
ลงพื้นที่ในหมู่ที่ 11 ตำบลศาลาลอย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบที่นอนลมและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ร่วมลงพื้นที่ กับกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอท่าเรือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาลอย ร่วมลงพื้นที่ในหมู่ที่ 11 ตำบลศาลาลอย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบที่นอนลมและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

22 กันยายน 2566

เปิดโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีในตำบลศาลาลอย ปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

วันศุกร์ที่ 22กันยายน 2566
นายสุเทพ มงคลถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย มอบหมาย นายชูเกียรติ สังข์สร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีในตำบลศาลาลอย ปี 2566 เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย โดยจัดอบรมในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาลอย (วัดศาลาลอย)

22 กันยายน 2566

โครงการ ป้องกันและชะลอภาวะไตเสื่อม ในตำบลศาลาลอย ปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลอย (วัดนางคุ่ม ) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ให้ดำเนินโครงการ ป้องกันและชะลอภาวะไตเสื่อม ในตำบลศาลาลอย ปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ตระหนักรู้ในการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง โดยจัดอบรมในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลอย (วัดนางคุ่ม)

21 กันยายน 2566

โครงการ การดูแลผู้พิการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลศาลาลอย ปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

เรียนผู้บังคับบัญชา
เพื่อโปรดทราบ
ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลอย (วัดนางคุ่ม ) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ให้ดำเนินโครงการ การดูแลผู้พิการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลศาลาลอย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้มีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลอย (วัดนางคุ่ม)

21 กันยายน 2566

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

เรียนผู้บังคับชา เพื่อโปรดทราบ วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นายสุเทพ มงคลถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ได้รับงบประมาณ จำนวน 5 หลัง ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และทางองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบป้ายโครงการ

20 กันยายน 2566

ร่วมส่งมอบบ้านกาชาด ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2566 ให้กับ นางสาวสำเนียง พนาวาส,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นางสาวเกศินี เลี่ยมทอง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) นางสาววิมลรัตน์ กล่ำแสง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) พร้อมด้วย นายสุเทพ มงคลถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมส่งมอบบ้านกาชาด ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2566 ให้กับ นางสาวสำเนียง พนาวาส บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 10 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ ซึ่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เพื่อให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

20 กันยายน 2566

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ตำบลศาลาลอย ปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลอย (วัดนางคุ่ม ) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ให้ดำเนิน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ตำบลศาลาลอย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง มีความรู้เกี่ยวกับ พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ค่า BMI และ พลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน แคลอรี่อาหาร และการอ่านฉลากอาหาร โดยจัดอบรมในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลอย (วัดนางคุ่ม)

19 กันยายน 2566

ดำเนินโครงการการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในตำบลศาลาลอย ปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาลอย (วัดศาลาลอย ) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ให้ดำเนินโครงการการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในตำบลศาลาลอย ปี 2566 เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค โดยจัดอบรมในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาลอย

18 กันยายน 2566

โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมในตำบลศาลาลอย ปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายสุเทพ มงคลถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย เป็นประธานเปิดโครงการ การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมในตำบลศาลาลอย ปี 2566 เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

15 กันยายน 2566

ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซม(ซ่อม)บ้าน(บ้าน)ผู้ยากไร้ โดยได้รับงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
นายสุเทพ มงคลถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซม(ซ่อม)บ้าน(บ้าน)ผู้ยากไร้ โดยได้รับงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566
ซึ่งปัจจุบันได้เร่งดำเนินการซ่อมแซม(ซ่อม) ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้และมีรายได้ไม่เพียงพอ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

15 กันยายน 2566

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

นายสุเทพ มงคลถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย มอบหมาย นายวันชัย เทอดสุทธิรณภูมิ เป็นประธานเปิด โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดอบรมในวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลอย (วัดนางคุ่ม)

13 กันยายน 2566

โครงการดูแลผู้สูงอายุในตำบลศาลาลอย และเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นายสุเทพ มงคลถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย เป็นประธานเปิดโครงการดูแลผู้สูงอายุในตำบลศาลาลอย และเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้โครงสร้างของฟันแข็งแรงทนต่อกรดของแบคทีเรีย อีกทั้งยังช่วยป้องกันฟันผุที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ โดยจัดอบรมในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ วัดนางคุ่ม

11 กันยายน 2566

ดำเนินการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุ่มบ่อ ถนนสายคันคลองใหญ่ นครหลวง หมู่ที่ 10 สายโรงงานวรรณภพ - สะพานโพธิ์,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

นายสุเทพ มงคลถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย มอบหมาย กองช่างและงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย ดำเนินการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุ่มบ่อ ถนนสายคันคลองใหญ่ นครหลวง หมู่ที่ 10 สายโรงงานวรรณภพ - สะพานโพธิ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา

04 กันยายน 2566

ดำเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุในตำบลศาลาลอย ,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลอย (วัดนางคุ่ม ) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ให้ดำเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุในตำบลศาลาลอย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจโดยจัดอบรมในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดศักดิ์

04 กันยายน 2566

ดำเนินการ​ เร่งรณรงค์ ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย,obtsalaloy.go.th

วันศูกร์​ที่​ 1 กันยายน​ 2566 องค์การบริหาร​ส่วนตำบลศาลาลอย​ ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ​ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ อยุธยา​ เมืองสะอาด​ ได้ดำเนินการ​ เร่งรณรงค์ ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทำให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น ลดปริมาณขยะในครัวเรือน เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

01 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (352 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2564
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
2,788
เดือนที่แล้ว
3,502
ปีนี้
20,504
ปีที่แล้ว
12,050
ทั้งหมด
39,921
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
11/06/2564 84 48 2,788 3,502 20,504 12,050 39,921 3.239.59.31